Oferta sprzedaży nieruchomości

Oferta dotyczy działki Nr 123/7 położonej w miejscowości Bystrzejowice Pierwsze o pow. 1,5 ha. Działka jest ogrodzona, oświetlona, utwardzona płytami betonowymi. Na działce znajduje się budynek biurowy o pow. 72 m2, posiada instalacje NN: woda, tel, c.o. Wjazd na działkę z asfaltowej drogi powiatowej nr 2109L.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego to obszar Produkcji i zaplecza Technicznego (obszar PS1) z podstawowym przeznaczeniem gruntów na:

  1. zakłady produkcyjne nieuciążliwe, bazy, zaplecza techniczne budownictwa, oraz składy, magazyny i hurtownie dla obsługi jednostek produkcyjnych i handlowych,
  2. urządzenia produkcji rolnej i hodowlanej, w tym urządzenia obsługi rolnictwa,
  3. inne bazy i zaplecza rzemiosła produkcyjnego.

Dopuszcza się nadto:

  1. lokalizację urządzeń komunikacji i urządzeń infrastruktury technicznej,
  2. lokalizację urządzeń ograniczających skażenia środowiska,
  3. lokalizację zaplecza administracyjno-technicznego lub socjalnego dla przedsiębiorstw usług komercyjnych.