Gmina Piaski jest jedną z największych gmin w Polsce (169 km2). Leży na południowy wschód od Lublina w powiecie świdnickim, w odległości 25 km od Lublina i 15 km od Świdnika,  przy drodze Nr 12 Lublin – Chełm – Dorohusk, i nr 17 Lublin – Zamość – Hrebenne.Gmina Piaski graniczy z następującymi gminami: od północy z Mełgwią, od wschodu z Fajsławicami i Trawnikami, od południa z Krzczonowem i Rybczewicami, a od zachodu z Głuskiem i Jabłonną.

Gmina Piaski jest niezwykle malowniczą krainą geograficzną. Na jej krajobraz składają się pofałdowane pola, liczne lasy, a przede wszystkim przepiękna dolina rzeki Giełczew. Walory turystyczne gminy podnoszą również stawy w dolinie Sierotki, w bliskim sąsiedztwie miasta, liczne pomniki przyrody, użytki ekologiczne, rezerwat przyrody w Wierzchowiskach.

P1

Gminę Piaski zamieszkuje blisko 11 tys. osób, z czego ok. 3 tys. stanowią mieszkańcy miasta. Piaski są gminą typowo rolniczą – znajduje się w niej ponad 3 200 gospodarstw rolnych
o średniej wielkości 4 ha. Działalność rolnicza jest podstawowym źródłem utrzymania dla przeważającej części mieszkańców. W uprawach rolnych, z uwagi na dobre gleby, przeważa produkcja pszenno-buraczana.W gminie Piaski funkcjonuje475 podmiotów gospodarczych.Na obszarze gminy działa kilka dużych przedsiębiorstw, np. : Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piaskach, Stryjno Sad Sp. z o.o. w Kawęczynie, A.J. Motyl Przedsiębiorstwo przetwórstwa rolno-spożywczego,Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach. Jeśli chodzi o rodzaj wykonywanej działalności, zdecydowanie przeważają usługi w zakresie transportu drogowego towarów. Duży procent stanowią też zakłady świadczące usługi w zakresie handlu i prac budowalno- wykończeniowych. Handel i usługi są skoncentrowane w sektorze prywatnym.

Gmina Piaski w 2013 roku znalazła się w gronie laureatów Gminy Fair Play.
Od 2008 roku jest członkiem Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, zaś w roku bieżącym przystąpiła do Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Gmina Piaski jest też liderem projektu określającego Obszar Funkcjonalny Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim, w skład którego wchodzi 11 Gmin. Przynależność do obszarów funkcjonalnych zwiększa szansę na pozyskanie środków na realizację kluczowych inwestycji, często służących mieszkańcom nie tylko jednej gminy.

W ciągu ostatnich ośmiu lat zauważalny jest prężny rozwój gminy Piaski.
Z myślą o poprawie jakości życia mieszkańców, przy współudziale zewnętrznych środków finansowych, zostało zrealizowanych szereg inwestycji.Dzięki funduszom dostępnym
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przy współudziale środków własnych, m.in. wybudowano kompleksowy system wodno-ściekowywraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Piaskach, siecią wodociągową w ośmiu miejscowościach, wybudowano oświetlenie w Żegotowiu, Klimusinie, Piaskach Wielkich i Kębłowiea także zagospodarowano centrum Piask i utworzono targowisko handlowe „Mój Rynek”. Ponadto, ze środków PROW gmina utworzyła świetlice integracyjne w miejscowościach: Siedliszczki, Brzezice, Majdan Kawęczyński, Gardzienice Pierwsze, Kozice Górne, przebudowano obiekt sportowy LKS PIASKOVIA, przeprowadzono remont boiska sportowego w Wierzchowiskach Drugich.

Gmina Piaski jest na pierwszym miejscu w powiecie świdnickim i całym województwie lubelskim w zakresie skuteczności wykorzystywania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Gmina, z myślą o mieszkańcach, wybudowała halę sportową i Boisko ORLIK (korzystając z dofinansowania ze środków EFRR), jak również zmodernizowała salę sportową przy Zespole Szkół w Bystrzejowicach. Na terenie Gminy wybudowano 76 ekologicznych oczyszczalni.

Do istotnych projektów zaliczyć należy pomoc w usunięciu wyrobów zawierających azbest oraz, przede wszystkim, budowę i modernizację dróg. Przy współudziale środków
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Narodowego programu dróg lokalnych oraz środków własnych gminy możliwa była modernizacja i przebudowa kilkudziesięciu dróg gminnych, chodników, oświetlenia drogowego. Zmodernizowane zostały drogi
w miejscowościach: Brzezice, Bystrzejowice Drugie, Kawęczyn, Majdan Kozic Górnych, Gardzienice, Wola Gardzienicka, Piaski, Kozice Dolne, Piaski Górne, Majdan Kawęczyński, Bystrzejowice Trzecie, Jadwisin, Wierzchowiska Pierwsze, Piaski Wielkie, Emilianów, Klimusin, Kawęczyn, Brzezice oraz przebudowano drogi w Siedliszczkach,  Brzezicach. Ponadto zostało wybudowane oświetlenie drogowe w miejscowościach Giełczew
i Kawęczyn, zmodernizowano chodnik przy ul. Lubelskiej w Piaskach, zakupiono samochód strażacki, samochód do przewozu nieczystości stałych i bus na potrzeby mieszkańców.

Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego m.in. utworzono punkty przedszkolne w Woli Piaseckiej i Bystrzejowicach, rozszerzono ofertę edukacyjną
w przedszkolu w Piaskach, zaś w szkołach zindywidualizowano proces nauczania w klasach I-III.Dotacja celowa z Rządowego Programu (…) Radosna Szkoła umożliwiła utworzenie Placów Zabaw przy Szkole Podstawowej w Piaskach i Zespole Szkół w Bystrzejowicach.
W ramach POKL wsparciem objęto mieszkańców korzystających z usług oferowanych przez OPS w Piaskach, w tym zorganizowano szkolenia nt. zakładania działalności gospodarczej
i utworzono Klub Integracji Społecznej. Gmina Piaski znajduj się na pierwszym miejscu w powiecie świdnickim oraz w czołówce województwa lubelskiego w zakresie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Istotne znaczenie dla Gminy mają inicjatywy partnerskie: Przykładem innowacyjnego podejścia do wspierania potrzeb lokalnych, opierającego się na korzystaniu z dobrych, sąsiedzkich  praktyk jest projekt 11gmin służący wzmocnieniu współpracy w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim.Piaski są jedną z gmin partnerskich realizujących projekt łączący ideę szlaku Jana III Sobieskiego z rozwojem przedsiębiorczości – „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” (wspófinansowany ze środków Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego). W ramach projektu przekazywane są środki na założenie bądź rozszerzenie działalności gospodarczej. Gmina Piaski wspiera ideę partnerskiej współpracy również poprzez członkostwo wLubelskim Obszarze Metropolitalnym iLubelskim Obszarze Funkcjonalnym. Uczestniczy również w projekcie koordynowanym przez Powiat Krasnostawski, przyczyniającym się do wprowadzenia systemu certyfikacji oraz wypracowania standardów obsługi inwestorów.

Gmina Piaski słynie z licznych zabytków, z których najważniejsze to:

- RUINY ZBORU KALWIŃSKIEGO „KOŚCIELEC” – znajdują się na wzgórzu
w Piaskach, poza obrębem miejskiej zabudowy. Historia z nimi związana sięga roku 1644, kiedy to ówczesny właściciel miasta Adam Suchodolski zmienił wyznanie z ariańskiego na ewangelickie. Rok później zamknięto zbór ariański. W 1650 r. Suchodolski nadał przywilej ewangelikom augsburskim na założenie osobnego kościoła. Kościół mógł powstać na miejscu obecnie istniejących ruin drugiego kościoła wzniesionego w latach 1783-1785 z inicjatywy Teodora Suchodolskiego najprawdopodobniej według projektu Fryderyka Zilcheraalias Zillehera (ten sam architekt był również twórcą luterańskiego kościoła Świętej Trójcy
w Lublinie).  Świetność zboru kalwińskiego w Piaskach trwała bardzo krótko, nabożeństwa odprawiano tylko do roku 1819, w 1849 roku świątynia została opuszczona a jej wyposażenie przeniesione do kościoła Świętej Trójcy w Lublinie.

- WIATRAK HOLENDER – położony jest w Piaskach przy ul. Gardzienickiej. Został zbudowany ok. 1884 roku w stylu holenderskim (stąd też jego nazwa). Budynek jest wysoki, masywny, zbudowany na planie koła, z płaskim dachem. Posiada trzy dobudówki: jedną dużą parterową murowaną, zbudowaną na planie kwadratu, z dwuspadowym dachem oraz dwie niewielkie, murowane z pulpitowymi daszkami.  Pierwszym właścicielem młyna był Michał Łysakowski, który kupił wiatrak od nieznanego dziś z nazwiska Żyda. W latach 40-tych dwudziestego wieku wiatrak został odziedziczony przez syna Michała – Edwarda. Kolejny właściciel dobudował do wiatraka budynek mieszczący biuro i podręczny magazyn oraz doprowadził prąd elektryczny.

- KIRKUT– umiejscowiony jest w rejonie obecnej ul. Adama Mickiewicza. W latach drugiej wojny światowej cmentarz stał się miejscem masowych egzekucji dokonywanych przez nazistów na mieszkańcach getta tranzytowego w Piaskach. Po wyzwoleniu, dzięki staraniom jednego z nauczycieli miejscowej szkoły, teren cmentarza zalesiono, częściowo chroniąc go w ten sposób przed przeznaczeniem gruntu na pole uprawne. Obecnie na cmentarzu można znaleźć już tylko pojedyncze nagrobki wykonane z piaskowca.

- ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY W BRZEZICACH –powstał w XIX wieku w miejscu starszego dworu z XVI wieku. W skład zespołu wchodzą: rozległy park krajobrazowy z XIX wieku z piękną aleją lipową, zaplecze gospodarcze z przełomu XIX i XX wieku, spośród którego na wymienienie zasługują przede wszystkim: kuchnia dworska, oranżeria i stajnia oraz folwark z przełomu XIX i XX wieku. W budynku znajdowała się dawniej szkoła podstawowa.

- ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY W GARDZIENICACH PIERWSZYCH – znany przede wszystkim dzięki Ośrodkowi Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, wystawiającemu tu oryginalne spektakle, będące efektem nieustannych poszukiwań twórczych i warsztatów, ściągających do wsi nad Giełczewkąmiłośników teatru z wielu krajów świata. Ośrodek, kierowany przez Włodzimierza Staniewskiego, zaadaptował na swą siedzibę oficynę. Na terenie zespołu znajduje się również Pałac. Okazały, piętrowy budynek, powstał
w latach 1610-1627 i był później kilkakrotnie przebudowywany. Cały majątek,
wraz z parkiem i dużym zespołem folwarcznym, należał w przeszłości m.in. do pisarza koronnego Stefana Stanisława Czarnieckiego oraz do wojewody wołyńskiego Michała Potockiego.

- ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY W WIERZCHOWISKACH – Najwspanialszym zabytkiem Wierzchowisk jest pałac zbudowany w 1879 r., który służył jako siedziba zasłużonego dla Polski rodu Koźmianów, krewnych słynnego senatora, poety i pamiętnikarza Kajetana Koźmiana. Ostatnim właścicielem ziemskim, wspaniale prosperujących dóbr
i uroczego pałacu był Jan Koźmian (1896-1975), który dostał majątek w Wierzchowiskach od swojego stryja. W 1944 roku majątek uwłaszczono i rozparcelowano. Od 1995 roku jest własnością rodziny Cioczek z Lublina. W pałacu prowadzona jest restauracja oraz pole golfowe.

Warte uwagi są również ZESPOŁY DWORSKO-PARKOWE w: GARDZIENICACH DRUGICH, KAWĘCZYNIE, KOZICACH DOLNYCH (obecnie w użyteczności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego). Ponadto warto zobaczyć pozostałości parku krajobrazowego ze stawami z XIX wieku oraz cmentarz z czasów I i II wojny światowej
w Siedliszczkach.

Przedsiębiorczość ma w Piaskach długoletnie tradycje. To właśnie z gminy Piaski pochodzi Antoni Norbert Patek(1811-1877) – uczestnik Powstania Listopadowego, odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari. W maju 1839 r. wspólnie z Franciszkiem Czapkiem założył firmę zegarmistrzowską „Patek, Czapek &Cie” („Patek, Czapek i Spółka”) w Genewie. Początkowo zakład realizował zamówienia polskiej diaspory w Szwajcarii
i Francji, jak również prominentnych klientów w kraju. Około 1840 r. manufaktura rozpoczęła produkcję „zegarków patriotycznych” z grawerowanymi wizerunkami narodowych bohaterów Polski (m.in. Kościuszko, Chrobry, Sobieski), wieszczami
(m.in. Mickiewicz), naukowcami (np. Kopernik) oraz Matki Boskiej Bolesnej. Od 1845 r. współwłaścicielem firmy (w miejsce Czapka) został francuski zegarmistrz Adrien Philippe- wynalazca mechanizmu naciągowego z koronką, którym zastąpił dotychczas stosowany kluczykiem.Firma ta rozpoczęła produkcję zegarków kieszonkowych, a później także naręcznych i zyskała sławę pod nazwą Patek-Philippe, zdobywając m.in. złoty medal na Wystawie Światowej w Londynie w 1851 r. Obaj wspólnicy, uznając perfekcję za swój ideał, postanowili produkować najlepsze zegarki na świecie. Wśród znanych posiadaczy zegarków firmy byli królowa Wiktoria i książę Albert, Zygmunt Krasiński, Piotr Czajkowski,
Lew Tołstoj, Maria Curie, Albert Einstein, Niels Bohr, papież Pius XII, Walt Disney.Antoni Norbert Patek zaliczany jest do najwybitniejszych działaczy polonijnych w Szwajcarii.